Σύσταση - μεταβολή - διακοπή εταιρειών και τήρηση βιβλίων

Σύσταση νέων επιχειρήσεων - οργάνωση λογιστήριου
Λογιστική παρακολούθηση - ενημέρωση βιβλίων
Φορολογικές δηλώσεις / ιδιωτών και επιχειρήσεων
Μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά - ασφαλιστικά θέματα
Διεκπεραιώσεις σε Δ.Ο.Υ - Ασφαλιστικούς οργανισμούς - Δημόσιες υπηρεσίες