ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Apr 8, 2019 -- Posted by : admin

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσει επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκτός συνόρων και ειδικότερα από φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εισροή κεφαλαίων στη χώρα, έχει προβεί σε μια σειρά από θετικές νομοθετικές ενέργειες, οι οποίες αφ’ ενός απλουστεύουν τις σχετικές διαδικασίες και μειώνουν τους περιορισμούς και προϋποθέσεις που ίσχυαν παλαιότερα, ενώ αφ’ ετέρου προσφέρονται επιπλέον προνόμια στους ενδιαφερόμενους, καθιστώντας αυτού του είδους τις επενδυτικές κινήσεις ιδιαιτέρως ευνοϊκές και συμφέρουσες.

Ειδικότερα, δυνάμει των νόμων 3978/2011 και 4146/2013 έχει απλοποιηθεί σημαντικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να αποκτήσει ένα αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ενώ περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα στα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη αγοράσει ή σκοπεύουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ακίνητο αξίας άνω των 250.000 ευρώ στην Ελλάδα, χορήγησης 5ετούς ανανεώσιμης άδειας παραμονής για τους ιδίους και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν κύριοι του συγκεκριμένου ακινήτου ή μισθωτές.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή της άδειας παραμονής αφορούν κατ’ αρχήν την αντικειμενική αξία του ακινήτου ή των ακινήτων, η οποία συνολικά θα πρέπει να ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ. Δικαίωμα άδειας παραμονής έχουν οι ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι τρίτης χώρας και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι και ανήλικα τέκνα). Σε περιπτώσεις όπου η αγορά έχει γίνει από νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα ή χώρα της ΕΕ, εφόσον το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων ανήκει σε ένα πρόσωπο, δικαίωμα άδειας παραμονής έχει και ο τελευταίος και αντιστοίχως τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός απαιτείται να έχει στην κατοχή του θεώρηση εισόδου (VISA), δυνάμει της οποίας αποκτά δικαίωμα εισόδου στη χώρα, βάσει της οποίας εν συνεχεία θα εκδοθεί και η σχετική άδεια παραμονής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, χορηγείται ειδική θεώρηση εισόδου τύπου D, η οποία εκδίδεται για ένα έτος και προσφέρει δυνατότητα πολλαπλών εισόδων και ελεύθερης κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της Συνθήκης Σένγκεν. Παρ’ όλα αυτά γίνονται δεκτές και αιτήσεις από ενδιαφερόμενους κατόχους διαφορετικού τύπου θεώρησης εισόδου, πχ τουριστική visa, τύπου C ή ασύλου.

Αφού ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου ο ιδιοκτήτης αποκτά δικαίωμα εξασφάλισης πενταετούς άδειας διαμονής, ενώ με τη λήξη αυτής και εφόσον ο δικαιούχος παραμένει ιδιοκτήτης ή μισθωτής του ακινήτου παρέχεται η δυνατότητα συνεχών ανανεώσεων για ακόμα μία πενταετία κάθε φορά.

Η ως άνω άδεια διαμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε εργασία, ενώ οι δικαιούχοι άδειας διαμονής (ιδιοκτήτης ακινήτου και τα μέλη της οικογένειάς του, ήτοι σύζυγος και ανήλικα τέκνα), έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια παιδεία κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Η Δικηγορική εταιρεία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων τρίτων χωρών τη διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών, τόσο αναφορικά με την εύρεση και αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, όσο και αναφορικά με την έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa) και της σχετικής άδειας παραμονής, εφόσον η συνολική αξία των ακινήτων ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Δικηγορική εταιρεία μας προβαίνει σε αναζήτηση ακινήτου σε κάθε περιοχή της Ελλάδας βάσει των προδιαγραφών και των επιθυμιών που θέτει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία της χώρας, πραγματοποιεί νομικό έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη ύπαρξη βαρών επί του ακινήτου, αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών και υπηρεσιών και ενώπιον της Συμβολαιογραφικής αρχής για την ολοκλήρωση και υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης, καθώς και την μετεγγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολόγιο.

Περαιτέρω, η Δικηγορική μας εταιρεία μας προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa) στο όνομα του ενδιαφερομένου, ενώ στις περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, αναλαμβάνουμε την διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και της οικογένειάς του, μέσω της οποίας προσφέρεται η εξασφάλιση νόμιμης άδειας για πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης για όσο χρονικό διάστημα αυτός παραμένει ιδιοκτήτης.

Για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο (κατοικία ,σπίτι ή επαγγελματικό χώρο) σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως "παραμεθόριος", η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία έκδοσης της απαιτούμενης άδειας αγοράς ακινήτου από το Ελληνικό Κράτος, από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την οριστική έκδοση της απόφασης και την κατάρτιση των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν: 1. Προσκόμιση των τίτλων κυριότητας του ιδιοκτήτη/πωλητή του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί. 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του αγοραστή (πρόσφατες). 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αγοραστή. 4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αγοραστή. 5. Άδεια διαμονής και Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διαμονής μαζί με την προηγούμενη ή θεώρηση εισόδου (VISA) στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει νόμιμη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα. 6. Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας προέλευσης του αγοραστή. 7. Επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα, της ευρύτερης περιοχής του προς αγορά οικοπέδου ή σχεδιάγραμμα της περιοχής της προς αγορά κατοικίας, τα οποία (διαγράμματα) να είναι ενταγμένα σε κάποιο κρατικό σύστημα αναφοράς (π.χ. ΕΣΓΑ 87) και να έχουν επισημασμένη τη θέση του ακινήτου σε απόσπασμα χάρτη 1:50.000 ή 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) ή αεροφωτογραφίας επικυρωμένης όπου θα αναφέρονται και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του ακινήτου. Τα ανωτέρω τοπογραφικά θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή τοπογράφου μηχανικού ή μηχανικού άλλης αρμόδιας ειδικότητας.

Η ικανοποίηση του εντολέα μας, και η σχέση εμπιστοσύνης, που αναπτύσσεται μεταξύ μας, είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς.


PURCHASE OF PROPERTY BY FOREIGNERS

In recent years, Greece has taken numerous positive legislative actions with the purpose of inflowing capital into its territory by aiming to attract investment and business interest from abroad, and in particular, from individuals and legal entities of countries outside the European Union. In order to achieve this aim, these legislative actions involve the simplification of the relevant procedures and the decrease of the limitations and conditions that were previously in place. Moreover, additional privileges are offered to the interested parties, making such investments particularly favorable and advantageous.

Specifically, the procedure and the conditions that are required in order for a foreign individual or legal entity to acquire property in Greece have been simplified significantly by the laws 3978/2011 and 4146/2013. Furthermore, the individuals and legal entities that have purchased or plan to purchase or rent property of value over 250.000 Euros in Greece have the ability to obtain a five-year renewable permit of residence for themselves and the members of their families, as long as they remain owners or tenants of that specific property.

The conditions for granting the permit of residence concern, first of all, the objective value of the real estate, which in total should be over 250.000 Euros. The right of residence permit is granted to individuals, which are owners and residents of countries outside the EU, and members of their families (spouses and minor children). In cases of property purchase by a legal entity, whose head office is in Greece or an EU country and the total of shares or shareholdings is owned by a single individual, the right of residence permit is given to this individual and the members of his family.

The interested foreigner is required to have an entry visa, based on which he has the right to enter the country and subsequently the relevant residence permit will be issued. During the real estate acquisition process in Greece, a special type D entry visa is issued for one year that offers the ability for multiple entrances and free movement in the Member States of the Schengen Agreement. Moreover, applications from individuals with a different type of entry visa (e.g. tourist visa, type C or asylum) are accepted.

After the purchase of the property is completed, the owner is entitled to obtain a five-year residence permit. Upon expiry of this period, he can renew his permit yearly for a further five-year period provided that he remains the owner or tenant of the property.

This residence permit does not provide the right of access to employment; however, the beneficiaries of the residence permit (owner of property and members of his family, namely spouse and minor children) have access to public education in proportion to the Greek people.

Our Law Firm undertakes, on behalf of individuals and legal entities from non-EU countries, the processing of the necessary procedures for the search and purchase of real estate in Greece, as well as for the issuance of a visa and of the relevant residence permit if the total value of the real estate exceeds 250,000 Euros.

Specifically, our Law Firm carries out property search in every area of Greece based on the specifications and wishes of the interested investors in cooperation with the real estate agencies of the country. Moreover, we conduct legal inspections at the Mortgage Registry in order to ensure that there is no burden on the property. Additionally, we deal with the proceedings before the Greek authorities and services and before the Public Notary for the completion and signing of the contract for the conveyance of the real estate, as well as its registration to the Mortgage Registry and the Land Registry.

Further, our Law Firm takes the necessary steps for the visa issuance of the concerned individual. In cases where the value of the property exceeds 250.000 Euros, we undertake the process of collecting the necessary supporting documents for the residence permit application on behalf of the owners and their families. Through this application, a residence permit is provided for five years with the possibility of renewal for as long as he remains the owner.

For foreigners that would like to purchase property (home or business) in an area designated as a “frontier”, our Law Firm undertakes the entire process of issuing the required purchase permit from the Greek State. This process starts with the collection of the required supporting documents up to the issuance of the final decision and the drawing up of the ownership titles. Necessary supporting documents are: 1. Ownership titles of the owner/seller of the property to be purchased. 2. Birth certificate or birth certificate of the buyer (recent). 3. Brief curriculum vitae of the buyer. 4. Photocopy of buyer’s identification card or passport. 5. Residence permit and Certificate for the submission of supporting documents for the renewal of the residence permit together with the previous or entry visa in Greece or any other document proving legal entry and stay in Greece. 6. Recent Certificate of Criminal Records by the responsible Ministry of the country of origin of the buyer. 7. A certified topographic diagram of the wider area of the land to be purchased or a plot of the area where the house to be purchased is located that are included in a state-owned reference system (e.g. ESGA 87) and are marked property in a map excerpt of 1:50.000 or 1:5.000 of the Geographical Service of the Army (GSA) or a certified aerial photograph where the geographic coordinates of the property will be reported. The above topographic diagrams will be marked with an original stamp and signed by a topographer engineer or engineer of another responsible specialty.

The satisfaction of our clients and the relationship of trust that is developed between us is the greatest reward for us. For any information, please contact us and book an appointment with us at the phone number 2117150353 or 2110124072

Share:

Επενδύσεις - Ενημέρωση

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσει επενδυτικό και…