ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Mar 28, 2021 -- Posted by : admin

Στις μέρες μας όλο και περισσότερα ζευγάρια καταλήγουν στην διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους προκειμένου να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Στα πλαίσια της κοινής τους πορείας, το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιών αλλά και η γονική σχέση μεταξύ αυτών των ίδιων και των τέκνων τους αποτελεί αντικείμενο νομικών θεμάτων που απασχολούν την ελληνική νομοθεσία και νομολογία αρκετά χρόνια και η επίλυση τους καθίσταται αρκετά δυσχερής.

Ο πυρήνας δε της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την επιμέλεια του κάθε ανήλικου τέκνου που η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία καλείται να ορίσει στον έναν από τους δύο γονείς με οριστική απόφαση εκδιδόμενη από τα αρμόδια δικαστήρια. Όπως ορίζεται και στο 1518 Α.Κ «Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση, και την εκπαίδευση του…».

Το θέμα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων πάντοτε προβλημάτιζε τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς αναζητούσαν την καλύτερη δυνατή λύση προς το συμφέρον του παιδιού, το οποίο έγκειται στην σωστή ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, καλλιέργεια, αλλά και καλή ψυχική του υγεία, ώστε να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Στόχος της επιμέλειας του κάθε παιδιού και κατ’ επέκταση της συνεπιμέλειας του και από τους δύο γονείς του είναι η συνολική φροντίδα για την σωματική, την πνευματική και την ψυχολογική ανάπτυξη του. Συνεπώς, η συνεπιμέλεια κυρίως αποσκοπεί στην κατάσταση κοινής ευθύνης και είναι ένα σχέδιο με βάση την εξυπηρέτηση ψυχικών και υλικών αναγκών του παιδιού. Όποιος και να αποφασίσει, είτε οι γονείς πλέον από κοινού είτε οι δικαστές, επιβάλλεται η απόφαση αυτή να λαμβάνεται με μια ορθολογιστική προσέγγιση των αναγκών του τέκνου, καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει με βάση τις δεξιότητές του.

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να παρέχεται περισσότερος, αλλά και ποιοτικότερος χρόνος μεταξύ του κάθε γονέα και των τέκνων, διότι πλέον ορίζεται ο χρόνος ισόποσα και στους δύο. Με την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου μετά από πολυετή προσπάθεια, οι διατάξεις και τα άρθρα του Αστικού Κώδικα αναδιατυπώνονται και αποσκοπούν κυρίως στην εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού ως προς την συνέχιση της ζωής του σε κανονικούς ρυθμούς χωρίς να επηρεάζεται από τη διακοπή συμβίωσης των γονέων του. Αποβλέπουν στην ύπαρξη διαλόγου μεταξύ των γονέων πριν παρθεί μια κοινή απόφαση που αφορά το παιδί και στην ενεργή παρουσία τους καθ’ όλη την πορεία της ζωής του από εδώ και πέρα.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ με την προσθήκη του τρίτου εδαφίου με το οποίο ορίζεται ότι η επίδοση των εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται πλέον στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα, στοχεύει στην διευκόλυνση της επίδοσης εγγράφων που αφορούν το τέκνο, καθώς και οι δύο γονείς του πλέον είναι συναρμόδιοι να παραλαμβάνουν και να ενημερώνονται για έγγραφα που το αφορούν. Αμφότεροι καλούνται να αποφασίζουν την επόμενη κίνηση που θα αποβλέπει προφανώς σε καλύτερους τρόπους για να επιτευχθεί το συμφέρον του τέκνου τους.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 1511 Α.Κ τροποποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ανάθεση της γονικής μέριμνας να χρήζει απαραίτητων προϋποθέσεων, όπως η συμβολή του κάθε γονέα στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση του τέκνου του σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν ανταποκρίθηκε στα δικαιώματα αλλά και στις ευθύνες που ενέχει απέναντι στο τέκνο και γενικότερα την πρόθεση του να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον και τη ζωή του. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι το δικαστήριο οφείλει να μην κάνει διακρίσεις ως προς το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ιθαγένεια, την περιουσία, την κοινωνική ή εθνική προέλευση. Για πρώτη φορά επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του τέκνου ώστε να δίνεται και στο παιδί η δυνατότητα κατά τη δική του κρίση να επιλέξει το χώρο διαμονής του μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων του. Το δικαστήριο ορίζεται ως αρμόδιο να κρίνει ως προς την ωριμότητα του παιδιού και επιπλέον να του παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ώστε να επιτευχθεί τελικώς το συμφέρον του.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Ο Νόμος ορίζει ρητά πλέον στο άρθρο 1513 Α.Κ την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και ο ένας εξ αυτών με τον οποίο διαμένει πλέον το τέκνο, επιχειρεί πράξεις που το αφορούν εφόσον πρώτα γίνει ενήμερος ως προς τις πράξεις αυτές και ο έτερος γονέας. Στο άρθρο 1514 Α.Κ αντίστοιχα οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμεται και στους δύο, η άσκηση της γονικής μέριμνας. Αμφότεροι αποφασίζουν και για τον τόπο κατοικίας που θα διαμένει πλέον το τέκνο. Αυτό υλοποιείται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας το οποίο μπορεί να διαμορφώνεται ανά δύο έτη. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η λήψη κοινής απόφασης, καθένας τους έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο για να αποφασίσει τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη βοήθεια πραγματογνωμόνων και διαμεσολαβητών ανάλογα με το τι θεωρείται προσφορότερο μέτρο για τη λήψη της απόφασης.

Επιπροσθέτως, ειδική μνεία γίνεται στις αναμορφωμένες διατάξεις του Α.Κ ως προς τα τέκνα γεννημένα εκτός γάμου των γονέων τους. Στο άρθρο 1515 όπου η γονική μέριμνα, για τέκνο το οποίο γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων του, ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα του. Τη γονική μέριμνα μοιράζεται εξίσου ο πατέρας με την προϋπόθεση να έχει προβεί σε εκούσια ή ακόμα και δικαστική αναγνώριση. Διαφορετική περίπτωση έχουμε, όταν ο πατέρας αντιδίκησε στην δικαστική αναγνώριση για το τέκνο, όπου και δεν δικαιούται την γονική μέριμνα, εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία με τη μητέρα ή εφόσον το δικαστήριο κρίνει απαραίτητο τη συμμετοχή του στην ανατροφή του τέκνου μετά από αίτηση του ίδιου. Η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου αποσκοπεί στην επίτευξη του συμφέροντος του παιδιού, ώστε να μην νιώσει την πλήρη απουσία του πατέρα του στη ζωή του. Το δικαστήριο δίνει αυτή την ευκαιρία ώστε το παιδί να μην αισθανθεί παραμελημένο ή αποξενωμένο και όλο αυτό να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία και στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του.

Ως γενικότερος κανόνας, ο στόχος που επιδιώκει ο κάθε γονέας πρέπει να έχει και την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του άλλου, πριν επιχειρήσει την υλοποίηση του. Εξαίρεση του κανόνα αυτού, ως προς την πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει ο κάθε γονέας και να ενεργήσει χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του έτερου γονέα ο Α.Κ προβλέπει συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις. Αυτές έχουν να κάνουν είτε με πράξεις, οι οποίες έχουν συνήθη χαρακτήρα ως πράξεις επιμέλειας, είτε πάλι εάν έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Επίσης, καθείς εκ των γονέων μπορεί να αξιώσει από τον άλλον διατροφή για τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού. Κατά τα λοιπά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την πορεία της ζωής του παιδιού, όπως το θρήσκευμα, η εκπαίδευση, τα ζητήματα της υγείας του, θέματα δηλαδή ουσιώδη για τη μετέπειτα ζωή του, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται οφείλουν να είναι από κοινού. Για τη μεταβολή της κατοικίας του δε, απαιτείται η έγγραφη συμφωνία και των δύο ή η έκδοση δικαστικής απόφασης ύστερα από αίτηση του ενός εκ των δύο.

Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησε την ελληνική νομολογία και νομοθεσία είναι εκείνο της επικοινωνίας του ενός εκ των δύο γονέων με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. Οριστική λύση στην πρότερη κατάσταση δίνει η αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ όπου καθορίζεται η ευρύτερη επικοινωνία με το παιδί και τον γονέα που κατοικεί σε διαφορετική οικία από εκείνο. Με τον όρο ευρύτερη επικοινωνία συγκαταλέγεται και η φυσική παρουσία του γονέα, η επαφή του αλλά και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν κατοικεί το τέκνο τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό ή εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης και το συμφέρον του παιδιού δεν το επιτρέπουν. Εξαίρεση στο βασικό κανόνα αποτελεί το γεγονός να έχει ο γονέας καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία, για εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της επικοινωνίας στις τελευταίες περιπτώσεις είναι προδήλως η προστασία του τέκνου από επικείμενους κινδύνους. Κατά τα άλλα ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύει την άμεση επαφή και επικοινωνία του έτερου γονέα με αυτό, αλλά και με τους ανωτέρω ανιόντες του και τα υπόλοιπα του αδέρφια. Αντιθέτως, οφείλει να την προωθεί και να την διευκολύνει με κάθε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με την επικοινωνία του τέκνου με τρίτα προς αυτό πρόσωπα. Ο γονέας οφείλει να προσπαθεί να συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, αλλά και της κοινωνικότητάς του τέκνου. Η επαφή με τρίτα προς αυτό πρόσωπα υποβοηθά στο να κοινωνικοποιείται και να προσαρμόζεται σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αντιθέτως, όταν γίνεται καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του παιδιού σε σχέση με τρίτα πρόσωπα, μπορεί καθένας από τους γονείς να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας συμφωνίας για επικοινωνία.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ορίζουν με σαφήνεια σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, τα προβλεπόμενα για την άσκηση της υγιούς γονικής μέριμνας του τέκνου σε περίπτωση διακοπής της κοινής συμβίωσης των γονέων. Θέτει όμως και κριτήρια στο άρθρο 1532 Α.Κ σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης αυτής από το ένα γονέα ή και από τους δύο μαζί τα οποία αποσκοπούν στο να επανακαθορίσουν την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά. Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο γονείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή δεν τηρεί τα καθήκοντά του ως προς το τέκνο, τούτο θα έχει ως συνέπεια την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον ανίκανο προς αυτό γονέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν τα κριτήρια αυτά και στο πρόσωπο των δύο γονέων το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επιμέλεια του τέκνου σε επίτροπο. Ειδικότερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη σωματική και ψυχική υγεία του, ο δικαστής διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του. Τα κριτήρια, τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο αρμόδιος δικαστής ως προς την αφαίρεση της γονικής μέριμνας του τέκνου, έχουν σχέση με α) την υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β) τη διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ) την υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ) την κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε) την αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων και στ)την αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Όλα τα ανωτέρω συντελούν, ώστε το αρμόδιο δικαστήριο να αξιολογεί αν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για το αν και οι δύο γονείς μπορούν από κοινού να ασκήσουν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου. Εάν συντρέχει έστω και ένα από τα κριτήρια που το άρθρο 1532 Α.Κ ορίζει, το αρμόδιο δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου και με γνώμονα την προστασία του. Συνεπώς, διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιληφθεί της καταστάσεως.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Περαιτέρω, το συναινετικό διαζύγιο, είναι ένα από τα αντικείμενα τροποποιήσεως των νέων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Με τα μεταρρυθμισθέντα άρθρα απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, καθώς οι σύζυγοι με έγγραφή τους συμφωνία ή με κοινή ψηφιακή τους δήλωση μπορούν να λύσουν το γάμο τους και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής για αυτό. Χωρίς χρονοτριβές η όλη διαδικασία έχει πλέον εξομαλυνθεί, ο δε χρόνος έκδοσης του διαζυγίου ελαχιστοποιείται και δεν απαιτείται οι δύο πρώην σύζυγοι να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Εξωδικαστικά, η έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση συντάσσεται ενώπιον των δικηγόρων τους και υπογράφεται από τους ίδιους ή τους δικηγόρους τους αντίστοιχα αν οι τελευταίοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο του οποίου η σύνταξη έχει λάβει χώρα εντός του τελευταίου μήνα. Η διαδικασία της έγγραφης συμφωνίας ή της κοινής ψηφιακής δήλωσης, η οποία παρεμπιπτόντως μπορεί να ανανεωθεί σε διάστημα δύο ετών, επαναλαμβάνεται και στην ρύθμιση της επιμέλεια των τέκνων. Οι δύο πρώην σύζυγοι καλούνται να αποφασίσουν από κοινού και να υπογράψουν για τον τόπο στον οποίο θα διαμένει από εδώ και πέρα το παιδί και με ποιον από τους δύο γονείς, τον τρόπο και τον χρόνο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα καθώς και την διατροφή. Οι δύο έγγραφες συμφωνίες, αυτή της λύσεως του γάμου καθώς και της επιμέλειας των τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των πρώην συζύγων σε συμβολαιογράφο. Κατόπιν τούτου, καταρτίζεται συμβολαιογραφική πράξη εντός του διαστήματος των δέκα ημερών η οποία υπογράφεται και από τους δύο συζύγους και μαζί με τις έγγραφες συμφωνίες της λύσεως του γάμου αλλά και αυτή της επιμέλειας, κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου εκεί υποβάλλεται η λύση και του γάμου και η έγγαμη συμβίωση παύει πια να υφίσταται.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Συμπερασματικά, το νέο σχέδιο νόμου περί τροποποιήσεως των διατάξεων του κεφαλαίου του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί προϊόν πολλών ετών έρευνας για το τι πραγματικά συμφέρει το τέκνο μετά τη λύση του γάμου των γονέων του. Η αποφυγή της διατάραξης της μέχρι πρότινος ζωής, αλλά και το συμφέρον του τέκνου είναι οι κυριότεροι στόχοι της αναδιαμόρφωσης των άρθρων της γονικής μέριμνας. Συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ των πρώην συζύγων. Αμφότεροι αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση, την ανατροφή, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές κλίσεις που έχει το καθένα από τα τέκνα τους. Ο νέος αστικός κώδικας προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της εποχής, καθώς δίνει υποχρεώσεις και δικαιώματα εξίσου στους δύο γονείς. Ο καθένας εξασφαλίζει ποιοτικό χρόνο, τον οποίο διαθέτει με το τέκνο του, χωρίς να παραγκωνίζεται κανένας από τους δύο γονείς. Οι προηγούμενες έγραφες συμφωνίες περί επιμέλειας του τέκνου αλλά και η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου επιτυγχάνονται χωρίς περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες και αψιμαχίες. Μειώνεται το κόστος και η ταλαιπωρία των δύο πρώην συζύγων, καθώς διευκρινίζονται εξ αρχής οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ενέχουν ως προς το παιδί στην ανατροφή και την καλλιέργεια του.

Η αναδιάταξη του Οικογενειακού Δικαίου δίνει εξωδικαστικές λύσεις που σκοπό έχουν, αφενός την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων χωρίς συγκρούσεις και προστριβές και αφετέρου την ελάφρυνση των δικαστηρίων από μεγάλο φόρτο εργασίας με τις συνακόλουθες δραματικές καθυστερήσεις. Στην πράξη, τελικώς, θα κριθεί, εάν η εφαρμογή του νέου νόμου θα λύσει δραστικά και πρακτικά τα προβλήματα.

Share:

Τελευταία άρθρα

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Στις μέρες μας όλο και περισσότερα ζευγάρια καταλήγουν στην διάσπαση…

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Την πραγματικότητα που ζουν σήμερα χιλιάδες «κόκκινοι» δανειολήπτες,…

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η…

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η κληρονομιαία περιουσία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το ενεργητικό και…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;

Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης είναι μία συμφωνία που καταρτίζεται…

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας, με…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής…

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς βεβαρημένης με χρέη πρέπει να…

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ & «ΜΙΚΡΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος,…